QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC,

20/06/2024 35 lượt xem

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2018/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Ở NHỮNG NƠI CHƯA CÓ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CÓ TỌA ĐỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính về quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT- BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 663/TTr-STNMT ngày 20 tháng 9 năm 2018 về việc ban hành quyết định quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người nộp:

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu được cung ứng dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

b) Cơ quan thu:

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết;

- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận.

3. Mức thu giá dịch vụ

Mức giá dịch vụ được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này (Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

4. Quản lý, sử dụng số tiền thu được

Chứng từ thu dịch vụ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước thực hiện theo Luật Thuế và các văn bản pháp luật có liên quan.

Việc quản lý và sử dụng nguồn thu để lại thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng và quản lý thực hiện đơn giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 và thay thế Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định đối tượng thu, mức thu quản lý và sử dụng Phí đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Thuận; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT và Ủy viên UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 4;
- Báo Bình Thuận; Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, TH, KT. Đức (      b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC

GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Ở NHỮNG NƠI CHƯA CÓ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CÓ TỌA ĐỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá cụ thể

I

Đo đạc, lập bản đồ địa chính (theo tỷ lệ từng loại bản đồ)

1

Tỷ lệ 1/500

 

 

 

Khó khăn 1

đồng/ha

6.783.591

 

Khó khăn 2

đồng/ha

7.777.615

 

Khó khăn 3

đồng/ha

8.967.544

 

Khó khăn 4

đồng/ha

10.406.991

 

Khó khăn 5

đồng/ha

12.123.965

2

Tỷ lệ 1/1000

 

 

 

Khó khăn 1

đồng/ha

2.318.506

 

Khó khăn 2

đồng/ha

2.633.182

 

Khó khăn 3

đồng/ha

3.195.957

 

Khó khăn 4

đồng/ha

4.164.599

 

Khó khăn 5

đồng/ha

5.047.865

3

Tỷ lệ 1/2000

 

 

 

Khó khăn 1

đồng/ha

985.193

 

Khó khăn 2

đồng/ha

1.117.031

 

Khó khăn 3

đồng/ha

1.288.730

 

Khó khăn 4

đồng/ha

1.559.542

 

Khó khăn 5

đồng/ha

1.965.872

4

Tỷ lệ 1/5000

 

 

 

Khó khăn 1

đồng/ha

320.878

 

Khó khăn 2

đồng/ha

367.296

 

Khó khăn 3

đồng/ha

423.971

 

Khó khăn 4

đồng/ha

492.886

5

Tỷ lệ 1/10000

 

 

 

Khó khăn 1

đồng/ha

148.764

 

Khó khăn 2

đồng/ha

170.853

 

Khó khăn 3

đồng/ha

197.621

 

Khó khăn 4

đồng/ha

230.035

II

Trích đo địa chính thửa đất (theo quy mô từng thửa đất)

1

<100 (m2)

 

 

 

Đất đô thị

đồng/thửa

1.650.543

 

Đất ngoài khu vực đô thị

đồng/thửa

1.109.560

2

100-300 (m2)

 

 

 

Đất đô thị

đồng/thửa

1.956.664

 

Đất ngoài khu vực đô thị

đồng/thửa

1.314.247

3

>300-500 (m2)

 

 

 

Đất đô thị

đồng/thửa

2.073.047

 

Đất ngoài khu vực đô thị

đồng/thửa

1.396.839

4

>500-1.000 (m2)

 

 

 

Đất đô thị

đồng/thửa

2.534.891

 

Đất ngoài khu vực đô thị

đồng/thửa

1.696.687

5

>1000-3.000 (m2)

 

 

 

Đất đô thị

đồng/thửa

3.472.924

 

Đất ngoài khu vực đô thị

đồng/thửa

2.317.928

6

>3000-10.000 (m2)

 

 

 

Đất đô thị

đồng/thửa

5.323.991

 

Đất ngoài khu vực đô thị

đồng/thửa

3.565.799

7

>1 ha-10ha

 

 

 

Đất đô thị

đồng/thửa

6.388.789

 

Đất ngoài khu vực đô thị

đồng/thửa

4.278.958

8

>10 ha - 50 ha

 

 

 

Đất đô thị

đồng/thửa

6.921.188

 

Đất ngoài khu vực đô thị

đồng/thửa

4.635.537

9

>50 ha - 100 ha

 

 

 

Đất đô thị

đồng/thửa

7.428.528

 

Đất ngoài khu vực đô thị

đồng/thửa

4.967.059

10

>100 ha - 500 ha

 

 

 

Đất đô thị

đồng/thửa

8.518.386

 

Đất ngoài khu vực đô thị

đồng/thửa

5.705.278

11

>500 ha - 1000 ha

 

 

 

Đất đô thị

đồng/thửa

9.583.183

 

Đất ngoài khu vực đô thị

đồng/thửa

6.418.437

(Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)./.

nguồn coppy thư viện pháp luật 

 

Bài viết khác

KHI CẦN ĐO NHANH GỌI NGAY : 0929.886699

- Đo đạc hiện trạng phục vụ xin cấp chỉ giới xây dựng  - Đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các loại tỷ lệ. - Đo hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ xin cấp Sổ đỏ, sổ hồng. - Đo hiện trạng nhà. - Lập hồ sơ tính diện tích khu đất dự án. - Đo cắm mốc giới, định vị mốc giao đất, mốc chỉ giới đường đỏ, chỉ giới quy hoạch. - Đo vẽ, số hóa bản đồ địa hình, bản đồ địa chính. - Quan trắc lún, biến dạng công trình. - Định vị công trình xây dựng. - Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật 10 năm kinh nghiệm - Phục vụ tận nơi theo yêu cầu khách hàng , gọi ngay : 0929.886699 ( mr việt  )

Xem chi tiết

Dịch vụ đo đạc tại Long An và Bình Thuận

Dịch vụ đo đạc là ngành nghề quan trọng trong xã hội hiện đại, cung cấp thông tin chính xác về đất đai và công trình xây dựng, hỗ trợ quy hoạch đô thị, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Tại Long An và Bình Thuận, dịch vụ đo đạc góp phần phát triển kinh tế và quản lý tài nguyên bền vững, đảm bảo sự phát triển hạ tầng và giám sát chất lượng công trình.

Xem chi tiết

Bạn vui lòng chọn 1, hoặc nhiều tùy chọn để tìm được bất động sản phù hợp.

Tìm kiếm nhà đất
Hỗ trợ trực tuyến